Algemene voorwaarden

De BVBA BUSINEZZ BOOSTER, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3200 Aarschot aan Grote Markt nr.19 en met ondernemingsnummer 0676.973.685 en hierbij vertegenwoordigd door Christophe Eggen, Frederic Fabry, Luc Den Hond en Kevin Vergucht in zijn / haar hoedanigheid van zaakvoerders.

 1. Verbintenissen van de aannemer:

De aannemer neemt de volgende taken op zich:

 1. Voorzien van programma en opleiding zoals inhoudelijk omschreven op de website.
 2. Voorzien van aanwezigheidslijst
 3. Bezorgen van een gepersonaliseerd vormingsattest
 4. Professioneel kader (locatie, catering, syllabus, didactisch materiaal).

 

 1. Opschorting van de overeenkomst:

Iedere partij is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:

 • De wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 • De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;

 

III. Overmacht:

 1. Indien in geval van overmacht (bijvoorbeeld: natuurramp, brand,…) de voorziene locatie niet ter beschikking is zal de aannemer een nieuwe locatie zoeken, al dan niet met verplaatsing van datum, maar wordt de aannemer 100% gevrijwaard van extra kosten die onze klant eventueel heeft moeten maken. (planning, transportkost, …)

 

 1. Betalings- en annuleringsvoorwaarden:
 2. Seminaries:
 3. De reservatie voor een seminarie is voltooid pas na betaling van de volledige kostprijs.
 4. Annulatie is mogelijk tot ten laatste 15 dagen voor het seminarie. Bij een annulatie wordt een kost aangerekend van 125,00 euro (exclusief BTW).
 5. Herboeking is mogelijk in geval van overmacht van de klant (bijv. ziekte, ongeval,…) Tot ten laatste 15 dagen voor het seminarie kan dit omgeboekt worden naar een andere datum, waarbij een kost wordt aangerekend van 125,00 euro (exclusief BTW).

 

 1. Intake gesprek + adviesverslag:
 2. De klant gaat een overeenkomst aan voor het uitvoeren van een intake gesprek (audit) bij max. 5 medewerkers binnen het bedrijf en dewelke persoonlijk wordt afgenomen. Uit deze analyse volgt een professioneel adviesverslag.
 3. Annulatie van een intake gesprek kan door de klant gebeuren tot 15 dagen voor het aanvatten van het coaching traject. Bij een annulatie wordt een kost aangerekend van 125,00 euro (exclusief BTW).
 4. Na betaling van het intake gesprek zal annulatie leiden tot 100% van de kostprijs.

 

 1. Bedrijfsthermometer:
 2. De klant gaat een overeenkomst aan voor het uitvoeren van een bedrijfsthermometer (gevoelsmatige bedrijfsanalyse). Uit deze analyse volgt een professioneel adviesverslag.
 3. Annulatie van een bedrijfsthermometer kan door de klant gebeuren tot 15 dagen voor het aanvatten van het coaching traject. Bij een annulatie wordt een kost aangerekend van 125,00 euro (exclusief BTW).
 4. Na betaling van de bedrijfsthermometer zal annulatie leiden tot 100% van de kostprijs.

 

 1. Opleidingstraject:
 2. Opleiding na seminarie. De klant gaat een overeenkomst aan voor 6 maanden en 6 sessies van +- 2u (1/maand). De betaling van de volledige kostprijs dient op voorhand te gebeuren. Een overeenkomst komt pas tot stand na 100% betaling van de kostprijs.
 3. Opleiding op maat. De klant gaat een overeenkomst aan voor x aantal sessie van +- 2u per sessie. De volledige betaling op voorhand te gebeuren.
 4. Annulatie van een opleidingstraject kan door de klant gebeuren tot 15 dagen voor het aanvatten van het opleidingstraject. Bij een annulatie wordt een kost aangerekend van 125,00 euro (exclusief BTW).
 5. Na betaling van het opleidingstraject zal annulatie leiden tot 100% van de kostprijs van het opleidingstraject.

 

 1. Recruitment:
 2. De klant gaat een overeenkomst aan voor de selectie en aanlevering van de door hem/haar gevraagde profielen.
 3. Annulatie van een recruitmentopdracht kan door de klant gebeuren tot 15 dagen voor het aanvatten van de opdracht. Bij een annulatie wordt een kost aangerekend van 125,00 euro (exclusief BTW).

 

 1. KMO-portefeuille:

Hoe gaan wij te werk:

 • Opleiding op maat:
 • Intake gesprek en/of bedrijfsthermometer (behoefteanalyse)
 • Hieruit volgt een adviesverslag (betalend + aanvraag voor tussenkomst van KMO-portefeuille van 40% onder noemer ‘advies’, registratienummer KMO-portefeuille: DV.A225875. (de betaling + aanvraag KMO-portefeuille dient te gebeuren voor aanvang van de prestaties en de gelden moeten ontvangen zijn op de rekening van Businezz Booster bvba).
 • Gekoppeld aan het adviesverslag stellen we een implementatieplan met een opleidingstraject en/of opleiding op maat voor.
 • Na akkoord van het implementatieplan, prijzen en betalingsvoorwaarden, wordt een ‘samenwerkingsovereenkomst’ opgesteld. Hiervoor kan een aanvraag voor tussenkomst van KMO-portefeuille van 40% gedaan worden onder noemer ‘opleiding’, registratienummer KMO-portefeuille: DV.O225874. (de betaling + aanvraag KMO-portefeuille dient te gebeuren voor aanvang van de prestaties en de gelden moeten ontvangen zijn op de rekening van Businezz Booster bvba).

 

 • Opleiding na seminarie:
 • Intake gesprek (behoefteanalyse)
 • Vanuit de behoefte van de klant stellen we een implementatieplan met een opleidingstraject en/of opleiding op maat
 • Na akkoord van het implementatieplan, prijzen en betalingsvoorwaarden, wordt een ‘samenwerkingsovereenkomst’ opgesteld. Hiervoor kan een aanvraag voor tussenkomst van KMO-portefeuille van 40% gedaan worden onder noemer ‘opleiding’, registratienummer KMO-portefeuille: DV.O225874. (de betaling + aanvraag KMO-portefeuille dient te gebeuren voor aanvang van de prestaties en de gelden moeten ontvangen zijn op de rekening van Businezz Booster bvba).
 • Seminaries:
 • Inschrijving via website of via een ticketlink.
 • Na akkoord van de algemene voorwaarden, voor betaling via de ticketlink, kan men inschrijven voor het geselecteerde seminarie
 • Na betaling kan men via de link op de website naar KMO-portefeuille (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies)
 • Aanvraag KMO-portefeuille kan aangevraagd worden voor een tussenkomst van 40% gedaan onder noemer ‘opleiding’, registratienummer KMO-portefeuille: DV.O225874. (de betaling + aanvraag KMO-portefeuille dient te gebeuren voor aanvang van de prestaties en de gelden moeten ontvangen zijn op de rekening van Businezz Booster bvba).

 

AANDACHTSPUNT: Annuleringsvoorwaarden KMO-portefeuille. Elke aanvraag die niet tijdig en dus niet voor aanvang van de prestatie wordt aangevraagd, wordt onmiddellijk verworpen!

 1. Vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie:

-Partijen verbinden zich er jegens elkaar toe een strikte vertrouwelijkheid te behouden hoofdens de informatie waarvan zij respectievelijk kennis hebben gekregen;

-Partijen verbinden zich ertoe om de maatregelen van vertrouwelijkheid toe te passen dewelke op zijn minst even doeltreffend zijn als hun eigen maatregelen van vertrouwelijkheid, en in elk geval verbinden zij zich ertoe om alle redelijke, nuttige of noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de voortdurende vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te verzekeren.

-Zodoende zullen partijen de informatie die zij in de uitvoering van onderhavige overeenkomst wederzijds uitwisselen:

 • vertrouwelijk moeten houden;
 • ze niet mogen gebruiken voor welkdanig ander doel dan hetgeen waarvoor het bestemd is overeenkomstig onderhavige overeenkomst;
 • deze niet mogen beschikbaar of toegankelijk maken dan slechts voor hun bedienden, onderaannemers of externe raadgevers dewelke er noodzakelijkerwijze kennis van dienen te nemen in het kader van onderhavige overeenkomst en onder de voorwaarde dat deze personen aanvaarden gebonden te zijn door de bepalingen van vertrouwelijkheid en niet-verspreidbaarheid van de uitgewisselde informatie.

-De schending van de verplichting tot vertrouwelijkheid laat toe aan de partij wiens informatie werd misbruikt, die schade heeft geleden of dreigt te lijden, vergoeding te bekomen van deze schade en te bekomen dat de andere partij een einde stelt aan hetgeen schade toebrengt.

De vergoeding wordt forfaitair begroot op € 2.500 per bewezen inbreuk, waarbij de vergoeding wel kan verhoogd worden bij bewezen hogere schade.

VII.Aansprakelijkheid:

-De aannemer zal slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van de middels onderhavige overeenkomst tot stand gekomen samenwerking.

-De aannemer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor individuele fouten –zowel de zwaarste als de lichtste fout, zelfs de fout ingevolge een onachtzaamheid – begaan door de opdrachtgever of welkdanige derde.

-De opdrachtgever zal borg staan ten aanzien van de aannemer en / of haar medewerkers voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering voor de aannemer van de door de opdrachtgever gegeven opdrachten.

-De aannemer kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor alle gevallen van overmacht.

-De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe voorzienbare schade voortspruitende uit haar eventuele tekortkomingen, en nooit voor de indirecte en andere eventuele gevolgschade en dit sowieso ten belope van maximaal het totaal bedrag dat de opdrachtgever aan de aannemer zou verschuldigd zijn bij een voortzetting van de overeenkomst tot de voorziene einddatum.

VIII.Onmiddellijke beëindiging wegens bedrog of zware fout:

-Partijen zullen een einde kunnen maken aan de overeenkomst, wanneer de ene partij zich tov. de andere schuldig maakt aan bedrog of een zware professionele fout die het in haar gestelde vertrouwen zodanig aantast dat iedere samenwerking onmogelijk wordt of indien zij door haar toedoen tov. derden zodanig in opspraak komt;

-Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds zou beëindigen zonder dat er sprake is van bedrog of een zware fout bij de aannemer, zal de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het saldo van de honoraria die zij zou verschuldigd geweest zijn indien de overeenkomst tot haar einddatum zou hebben voortgeduurd.

-De aannemer heeft sowieso een inspanningsverbintenis en garandeert bijgevolg niet een bepaald resultaat van haar dienstverlening.

 1. Toepasselijk recht en geschillen:

-De interpretatie en uitvoering van onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht ;

-Enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent zullen uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit.

IX.Woonplaats en kennisgeving:

Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats op de in aanhef van deze overeenkomst resp. opgegeven adressen. Wijzigingen ervan worden betekend aan de andere partij ;

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen, eventuele eerdere overeenkomsten, schriftelijk of mondeling gesloten, zijn door het tot stand komen van deze overeenkomst vervallen.

Eventuele aanvullingen of wijzigingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig zouden zijn, zal zulks geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst. In geval één of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig zouden zijn, verbinden de partijen zich ertoe de nietige bepaling in gezamenlijk overleg te vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weergeeft.